Märkische Volksstimme : Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:45883184
Tác giả của công ty: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Potsdam [Germany] : Märkische Druck- und Verlags-GmbH., 1946-
Phiên bản:Ausg. Gross-Potsdam.
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7J7:26 Apr. 20-29, Jun 1-Dec. 31, 1946; Mar. 1/2-Jun 30, 1947

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có