Showing 1 - 20 results of 22 for search 'Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,', query time: 0.05s Refine Results
 1. 1
  Kokumin seikatsu ni kansuru seron ch̄osa : dai, ch̄u toshi o taish̄o to shita
  國民生活に関する世論調查 : 大。中都市を対象とした
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 24 [1949]
  54 p. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 2. 2
  Shitsugȳo mondai ni kansuru seron ch̄osa
  失業問題に関する世論調查
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 25 [1950]
  15 p. ; 21 cm.
  Also issued online.
  ...Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 3. 3
  F̄uki ni kansuru seron ch̄osa : baishun t̄o shobatsu h̄oan ni taisuru
  風紀に関する世論調查 : 売春等處罰法案に対する
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 24 [1949]
  45 p. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 4. 4
  Kȳoiku ni kansuru seron ch̄osa
  敎育に關する世論調查
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 25 [1950]
  17 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 5. 5
  Shokurȳo ni tsuite no ch̄osa
  食糧についての調查 /
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, 1950.
  29, 76 l. ; 25 cm.
  Also issued online.
  ...Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 6. 6
  Shakai hosh̄o seido seron ch̄osa
  社会保障制度世論調查 /
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 25 [1950]
  2 v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 7. 7
  Shakai kȳoiku ni tsuite no yoron ch̄osa
  社会敎育についての世論調查 /
  Published 1953
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 28 [1953]
  52 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 8. 8
  Published 1951
  [Tokyo] : Sōrifu Kokuritsu Yoron Chōsajo, Shōwa 26 [1951]
  30 p. ; 21 cm.
  ...Sōrifu Kokuritsu Yoron Chōsajo,...
 9. 9
  Tokyo] Sōrifu Kokuritsu Yoron Chōsajo.
  illus. 21-26 cm.
  ...Sōrifu Kokuritsu Yoron Chōsajo....
 10. 10
  Eiten seido ni tsuite no seron ch̄osa
  榮典制度についての世論調查
  Published 1952
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 27 [1952]
  42 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 11. 11
  Chih̄o jichi ni tsuite no yoron ch̄osa
  地方自治についての世論調查 /
  Published 1952
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 27 [1952]
  92 p. ; 27 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 12. 12
  Kekkaku ni tsute no seron ch̄osa
  結核についての世論調查
  Published 1953
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 28 [1953]
  36 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 13. 13
  Gakk̄o kȳushoku ni kansuru yoron ch̄osa
  學校給食に関する世論調查 /
  Published 1951
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 26 [1951]
  33 p. ; 21 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 14. 14
  Kokusai mondai ni tsuite no seron ch̄osa
  国際問題についての世論調查
  Published 1953
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 28 [1953]
  27 p. ; 25 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 15. 15
  N̄ogȳo kȳod̄o kumiai ni kansuru soron ch̄osa
  農業協同組合に関する世論調查 /
  Published 1952
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 27 [1952]
  52 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 16. 16
  Sanm̄ataimu ni kansuru seron ch̄osa
  サンマータイムに関する世論調查
  Published 1951
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 26 [1951]
  16 p. ; 21 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 17. 17
  Zenkoku seron chōsa kikan no genkyō
  全国世論調查機関の現況
  Tokyo] Sōrifu Kokuritsu Yoron Chōsajo.
  26 cm.
  ...Sōrifu Kokuritsu Yoron Chōsajo....
 18. 18
  J̄utaku ni kansuru yoron ch̄osa
  住宅に関する世論調查 /
  Published 1951
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 26 [1951]
  75 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 19. 19
  Ch̄ush̄o kigȳo ni kansuru seron ch̄osa
  中小企業に關する世論調查
  Published 1952
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 27 [1952]
  36 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...
 20. 20
  Jutai ch̄osetsu ni kansuru seron ch̄osa
  受胎調節に關する世論調查
  Published 1952
  [T̄okȳo] : S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo, Sh̄owa 27 [1952]
  35 p. ; 26 cm.
  ...S̄orifu Kokuritsu Yoron Ch̄osajo,...

Search Tools: