Showing 101 - 120 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.08s Refine Results
 1. 101
  Sengo no Beikoku b̄oeki seisaku
  戰後の米國貿易政策
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  143 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 102
  Ch̄ugoku no gaikan
  中國の概觀
  by Sakai, Yasushi, 1913-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  208 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 103
  Kinʼȳu seido kaikaku shishin no kenkȳu
  金融制度改革指針の研究
  by Shiigi, Fumiya, b. 1892
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  207 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 104
  Sengo yunȳu shokurȳo no shomondai
  戦後輸入食糧の諸問題
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  6, 158 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 105
  Kokka kinkȳuken : hikaku kenp̄oteki k̄osatsu
  国家緊急権 : 比較憲法的考察
  Published 1957
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  45 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 106
  Kakkoku no shūkyō seisaku
  各国の宗敎政策
  Published 1951
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, -Shōwa 26 [1951]
  v. : maps ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 7. 107
  Seifu to sangȳo : seifu to shikigȳo tono kankei no kenkȳu
  政府と産業 : 政府と私企業との関係の研究
  Published 1955
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  164 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 108
  Waga kuni chih̄o zeizaisei seido no saikent̄o : shaupu kankoku jisshi nikanen no j̄okȳo bunseki
  わが國地方稅財政制度の再檢討 : シヤウプ勧告實施二ヶ年の狀況分析
  by Nakagawa, Ichir̄o, 1909-
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, 1952.
  69 p. ; 19 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 109
  Kokkai t̄okei teiȳo
  国会統計提要
  Published 1949
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]-Sh̄owa 57 [1982]
  34 v. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 110
  Beika seisaku nenpȳo : tsuketari bunken mokuroku
  米價政策年表 : 附文献目錄
  by Abo, Takao, 1917-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  192 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 11. 111
  Amerika keizai jijō : 8-gatsu oyobi 9-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 8月及び9月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  84 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 12. 112
  Beikoku ni okeru K̄oeki Jigȳo Iinkai no gaikan
  米国における公益事業委員会の槪観
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  [3], 39 p. (some folded) ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 13. 113
  Amerika no Chūtō seisaku
  アメリカの中東政策
  Published 1958
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 33 [1958]
  69 p., [2] leaves of plates : maps ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 14. 114
  Amerika keizai jijō : 5-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 5月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1950.
  46 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 15. 115
  Amerika keizai jijō : 4-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 4月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  40 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 16. 116
  Amerika keizai jijō : 12-gatsu
  アメリカ経済事情 : 12月
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  39 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 17. 117
  Amerika no "Sen-kyūhyaku-gojū-nen Kokunai Anzen Hoshōhō" no seitei keika heibi no sono kitei no gaiyō
  アメリカの "千九百五十年国內安全保障法" の政体桂華兵備のその規定の概要{e51b28}{422e00}
  Published 1952
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 27 [1952]
  91 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 18. 118
  Amerika keizai jijō : 10-gatsu
  アメリカ経済事情 : 10月
  Published 1949
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 24 [1949]
  38 p. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 19. 119
  Amerika Gasshūkoku Kokusai Kaihatsu Shimon Iinkai hōkoku tōshinsho
  アメリカ合衆国国際開発諮問委員会報告答申書
  Published 1951
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 26 [1951]
  139 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 20. 120
  Beikoku enjo "mikaeri shikin" tokubetsu kanj̄o : sono keishiki katei ni kansuru shirȳo
  米囯援助「見返り資金」特别勘定 : その形式過程に関する資料
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, 1949.
  53, 8, [3] p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: