Showing 81 - 100 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.04s Refine Results
 1. 81
  Hȳohon ch̄osah̄o ni yoru t̄okei shirȳo kaidai
  標本調查法による統計資料解題
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  73 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 82
  R̄osoh̄o, r̄och̄oh̄o kaisei iken ni kansuru ch̄osa h̄okoku
  労組法。労調法改正意見に関する調查報告
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  159 p. (some folded) ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 83
  Nihon-koku Kempō daikyūjō no kaishaku ni kansuru shoron
  日本國憲法第九条の解釈に関する諸論
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1951.
  [8], 190 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 4. 84
  Bureton Uzzu kik̄o no kenkȳu
  ブレトン。ウッズ機構の研究
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  83 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 85
  Soren ni okeru denryoku kensetsu mondai
  ソ連における電力建設問題
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osashitsu, Sh̄owa 26 [1951]
  [10], 128 p. : ill. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osashitsu,...
 6. 86
  Kokusai Renḡo gaikan
  国際連合概觀
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  85 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 87
  Honp̄o k̄owan r̄od̄o jij̄o
  本邦港灣労働事情
  Published 1953
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 28 [1953]
  4, 226 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 88
  S̄osenkyo (sen-kȳuhyaku-goj̄u--ni) ni taisuru Eikoku kaku seit̄o no senkyo sengen
  総選挙(一九五〇--二)に對する英國各政黨の選擧宣言
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  92 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 89
  Shakai hosh̄o ni kansuru shuȳo ronbun no tekiȳo
  社会保障に関する主要論文の摘要
  by Hashimoto, Rȳoji
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]-[1951]
  2 v. ; 24-25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 90
  N̄ogȳo kȳok̄o ni kansuru bunkensh̄u narabini sh̄okai
  農業恐慌に関する文献集竝に紹介
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  158 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 11. 91
  Kenp̄o kaisei no shoronten
  憲法改正の諸論点 /
  Published 1957
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,
  v. <3 > ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 12. 92
  R̄od̄o h̄oki kaisei ni kansuru shirȳo
  労仂法規改正に関する資料
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  63 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 13. 93
  J̄oyaku ni kansuru h̄oritsuj̄o no shomondai : gakusetsush̄u
  條約に關する法律上の諸問題 : 學說集
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  [8], 171 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 14. 94
  Ch̄ush̄o kigȳo no mondaibetsu taisaku to sono shirȳo
  中小企業の問題別對策とその資料 /
  Published 1957
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  2, 8, 201, [3] folded p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 15. 95
  Gȳosei no saihensei to noritsuka : F̄ub̄a Iinkai no gȳoseki
  行政の再編成と能率化 : フーバー委員会の業績
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  184 p. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 16. 96
  Waga kuni sengo no seisan to koȳo
  わが國戰後の生産と雇用
  by Izumi, Mitsuyoshi, 1910-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, 1950.
  80 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 17. 97
  Jigȳosha dantaih̄o no seiritsu to kaisei mondai no keii
  事業者団体法の成立と改正問題の経緯
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osashitsu, Sh̄owa 26 [1951]
  144 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osashitsu,...
 18. 98
  Eikoku R̄od̄ot̄o seifuka no r̄od̄o
  英国労働党政府下の労働
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  39 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 19. 99
  Tainichi baish̄o mondai no keika taiȳo to genj̄o
  対日賠償問題の経過大要と現状
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  38 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 20. 100
  Ajia shokoku no gaikoku shihon
  アジア諸国の外国資本 /
  by Fujii, Masao, 1912-
  Published 1958
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 33 [1958]
  87 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...

Search Tools: