Showing 41 - 60 results of 142 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.11s Refine Results
 1. 41
  Sov̄eto Renp̄o no sozei
  ソヴェート連邦の租稅
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  48 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 42
  Waga kuni no hokȳukin to zaisei
  わが國の補給金と財政
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  163 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 43
  Fuken zaisei no genj̄o to mondaiten
  府県財政の現状と問題点
  Published 1958
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 33 [1958]
  31 p., [3] folded leaves of plates ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 44
  Kȳoiku o ch̄ushin to suru shogaikoku no bunka seisaku : Bei-Ei-So
  教育を中心とする諸外國の文化政策 : 米。英。蘇
  by Murayama, Osamu, 1923-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  67, 2, 60, 98 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 45
  Saigunbi mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  再軍備問題に関する国內論調
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  143 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 46
  Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku : riȳo no tebiki
  調查立法考查局 : 利用の手引き /
  Published 1955
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  24 p. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 47
  Eikoku R̄od̄ot̄o seifu no shokeikaku to kokuȳuka
  英國勞働黨政府の諸計画と國有化
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  90 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 48
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する總司令部重要指令及び通達集.
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  57 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 49
  Saikin no Amerika keizai jij̄o
  最近のアメリカ経済事情.
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  44 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 10. 50
  Ȳoroppa ni okeru j̄utaku mondai
  ヨーロッパにおける住宅問題
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  122 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 11. 51
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 27 [1952]
  3, 175 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 12. 52
  Kinʼȳu seido kaikaku mondai no keii to sore ni kansuru ronsetsu no sh̄okai
  金融制度改革問題の経緯とそれに関する論說の紹介
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  124 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 13. 53
  Shogaikoku no kȳoiku zaisei kȳoikuhi ni kansuru shirȳo
  諸外国の教育財政。教育費に関する資料
  Published 1959
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  36 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 14. 54
  K̄okigȳo kaikei seido no gaikan
  公企業會計制度の槪觀
  by Sugimoto, Kinma, 1914-
  Published 1951
  Tokyo, Japan : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan, Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 15. 55
  Renḡokoku no tainichi seisaku ni kansuru kihon bunsho
  連合国の対日政策に関する基本文書
  Published 1950
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  67 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 16. 56
  Kȳoshokuin no kinmu hȳotei mondai no gaikan
  教職員の勤務評定問題の概観
  Published 1958
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 33 [1958]
  46 p., [4] leaves of plates (some folded) : ill. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 17. 57
  Sengo Soren no taigai seisaku
  戰後ソ連の対外政策
  Published 1948
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 23 [1948]
  173, 44 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 18. 58
  S̄ogo b̄oei enjo keikaku
  相互防衛援助計画
  Published 1953
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 28 [1953]
  32 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 19. 59
  Meiji ik̄o kȳoiku bunka no t̄okei
  明治以降教育文化の統計
  Published 1957
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  129 p., [1] folded leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 20. 60
  Seigan seido to sono k̄oka
  請願制度とその効果
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  103 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: