Showing 1 - 20 results of 21 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan,', query time: 0.04s Refine Results
 1. 1
  Igirisu no fukk̄o to shakai minshu shugi
  イギリスの復興と社会民主主義
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  64 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 2. 2
  Fuken zaisei no genj̄o to mondaiten
  府県財政の現状と問題点
  Published 1958
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 33 [1958]
  31 p., [3] folded leaves of plates ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 3. 3
  Saikin no Amerika keizai jij̄o
  最近のアメリカ経済事情.
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  44 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 4. 4
  T̄ohoku chih̄o no keizaiteki tokuch̄o
  東北地方の経済的特徵
  Published 1940
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, [194-]
  99 p., [1] leaf of plates : map ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 5. 5
  Sengo ni okeru sanshigȳo no keizai k̄oz̄o to shomondai
  戦後における蚕糸業の経済構造と諸問題
  Published 1959
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  55 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 6. 6
  Eikoku s̄osenkyo ni arawareta sangȳo kokuȳuka rons̄o
  英國總選挙に現れた產業國有化論爭
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 7. 7
  Hȳohon ch̄osah̄o ni yoru t̄okei shirȳo kaidai
  標本調查法による統計資料解題
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  73 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 8. 8
  Seifu to sangȳo : seifu to shikigȳo tono kankei no kenkȳu
  政府と産業 : 政府と私企業との関係の研究
  Published 1955
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 30 [1955]
  164 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku,...
 9. 9
  Amerika keizai jijō : 8-gatsu oyobi 9-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 8月及び9月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  84 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 10. 10
  Amerika keizai jijō : 5-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 5月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1950.
  46 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 11. 11
  Amerika keizai jijō : 4-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 4月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  40 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 12. 12
  Amerika keizai jijō : 12-gatsu
  アメリカ経済事情 : 12月
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  39 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 13. 13
  Amerika keizai jijō : 10-gatsu
  アメリカ経済事情 : 10月
  Published 1949
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 24 [1949]
  38 p. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 14. 14
  Amerika keizai jijō : 1-gatsu
  アメリカ経済事情 : 1月
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  50 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 15. 15
  Amerika keizai jijō : 11-gatsu
  アメリカ経済事情 : 11月
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  53 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 16. 16
  Amerika keizai jijō : 2-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 2月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  54 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 17. 17
  Amerika keizai jijō : 3-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 3月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  41 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 18. 18
  Amerika keizai jijō : 6-gatsugō oyobi 7-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 6月号及び7月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  100 p. : ill. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 19. 19
  Chōsa sokuhō
  調查速報
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,
  v. ; 22-25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku,...
 20. 20
  Nihon keizai shihȳo = Japan economic indicators
  日本経済指標 = Japan economic indicators.
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26- [1951-
  v. : ill. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku,...

Search Tools: