Showing 1 - 20 results of 83 for search '"Kokuchōritsu shiryō ;"', query time: 0.04s Refine Results
 1. 1
  Waga kuni tekk̄o seisaku no hatten
  わが國鉄鋼政策の発展
  by Kobayashi, S̄ozabur̄o, 1912-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku K̄ok̄ohan, Sh̄owa 24- [1949-
  v. <1 > ; 24 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 2. 2
  Jieiken ni kansuru kokusaih̄o gakusha no shosetsu
  自衞權に關する國際法學者の諸說
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  51 p. ; 24 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 3. 3
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する総司令部重要指令及び通達集.
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  49 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 4. 4
  K̄owa mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  講和問題に関する國內論調
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25-26 [1950-1951]
  3 v. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 5. 5
  Igirisu no fukk̄o to shakai minshu shugi
  イギリスの復興と社会民主主義
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  64 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 6. 6
  N̄ogȳo kȳod̄o kumiai no keiei fushin
  農業協同組合の経營不振
  by Iinuma, Jir̄o, 1918-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  110 p. ; 24 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 7. 7
  Kokusai kankei kara mita chosaskuken mondai
  國際關係から見た著作權問題
  by Tayama, Shigeru, 1912-
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  102 p. ; 24 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 8. 8
  K̄oshinchi kaihatsu enjo keikaku to Ajia ni taisuru kanren
  後進地開発援助計画とアジアに対する関連
  by Fujii, Masao, 1912-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 9. 9
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 10. 10
  Waga kuni no bijutsu gyōsei
  わが國の美術行政
  Published 1949
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku, Shōwa 24 [1949]
  153 p. (some folded) ; 25 cm.
  ...Kokuchōritsu shiryō ;...
 11. 11
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 12. 12
  Sov̄eto Renp̄o no sozei
  ソヴェート連邦の租稅
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  48 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 13. 13
  Waga kuni no hokȳukin to zaisei
  わが國の補給金と財政
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  163 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 14. 14
  Kȳoiku o ch̄ushin to suru shogaikoku no bunka seisaku : Bei-Ei-So
  教育を中心とする諸外國の文化政策 : 米。英。蘇
  by Murayama, Osamu, 1923-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  67, 2, 60, 98 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 15. 15
  Saigunbi mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  再軍備問題に関する国內論調
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  143 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 16. 16
  Eikoku R̄od̄ot̄o seifu no shokeikaku to kokuȳuka
  英國勞働黨政府の諸計画と國有化
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  90 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 17. 17
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する總司令部重要指令及び通達集.
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  57 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 18. 18
  Saikin no Amerika keizai jij̄o
  最近のアメリカ経済事情.
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  44 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 19. 19
  Ȳoroppa ni okeru j̄utaku mondai
  ヨーロッパにおける住宅問題
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  122 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...
 20. 20
  Kinʼȳu seido kaikaku mondai no keii to sore ni kansuru ronsetsu no sh̄okai
  金融制度改革問題の経緯とそれに関する論說の紹介
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  124 p. ; 25 cm.
  ...Kokuch̄oritsu shirȳo ;...

Search Tools: