Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 104 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.05s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Được phát hành 1951
  Ankara : [s.n.], 1951.
  1 online resource (47 p.) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Được phát hành 1931
  Ankara : Hakimiyeti Milliye Matbaası, 1931.
  1 online resource (462 p.) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Bằng Yasa, Ferit
  Được phát hành 1937
  Ankara, Hapisane Matbaası, 1937.
  1 online resource (117 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
  Bằng Sevig, Vasfi Raşid, b. 1887
  Được phát hành 1930
  [İstanbul] : İstanbul Cumhuriyet Matbaası, 1930.
  1 online resource (105 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Bằng Adoratskiĭ, V. V. (Vladimir Viktorovich), 1878-1945
  Được phát hành 1936
  İstanbul : Yeni kitapçı, 1936.
  1 online resource ([a]-d, 122 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 6. 6
  [Istanbul], [date of publication not identified]
  1 online resource (318 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Được phát hành 1951
  Ankara : Doğuş Matbaası, 1951.
  1 online resource (31 p.) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Bằng Beysanoğlu, Şevket
  Được phát hành 1987
  [Diyarbakır, Turkey] : Diyarbakır Belediyesi, [1987]-<1990>
  1 online resource (v. <1-2>) : ill.
  HathiTrust Digital Library
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
  Bằng Kazancigil, Tevfik Remzi
  Được phát hành 1948
  Istanbul, Cumhuriyet Matbaasi, 1948-
  1 online resource (v.) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 10. 10
  Được phát hành 1941
  İstanbul : Remzi Kitabevi, 1941.
  1 online resource (79 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Bằng Korgunal, Muharrem Zeki
  Được phát hành 1933
  İstanbul : Güneş Matbaası, 1933.
  1 online resource (76, [4] p.) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Bằng Aybar, Celâl
  Được phát hành 1937
  Ankara : Ulus Basımevi, 1937.
  1 online resource (148 p., [9] leaves of plates) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Bằng Barkan, Ömer Lûtfi, 1905-1979
  Được phát hành 1943
  İstanbul, Bürhaneddin Matbaası, 1943 [cover 1945]-
  1 online resource (volumes) facsimiles.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Được phát hành 1946
  İstanbul : İnkılâp Kitabevi, 1946.
  1 online resource (14 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Ankara : Köyhocası Matbaasi, [19--?]
  1 online resource (419, [1] pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Serin, Muhiddin
  Được phát hành 1982
  [Istanbul] : Kubbealtı Neşriyâtı, [1982]
  1 online resource (133 p., [56] p. of plates) : ill.
  HathiTrust Digital Library
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Bằng Jalāl al-Dīn Rūmī, Maulana, 1207-1273
  Được phát hành 1932
  İstanbul : Kanaat Kütüp-hanesi, 1932.
  1 online resource (78 pages) : plates.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Được phát hành 1931
  İstanbul : Devlet Matbaası, 1931.
  1 online resource (87 p.) : map.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Được phát hành 1945
  İstanbul : İnkılâp Kitabevi, 1945.
  1 online resource )
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Aksarayī, Mahmud ibn Mehmed, 14th cent
  Được phát hành 1943
  Ankara : [s.n.], 1943.
  1 online resource (383 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: