Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 125 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.06s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Śaṅkarācārya
  Được phát hành 1981
  Māuṇṭa Ābu : Maheśa-Anusandhāna-Saṃsthānam, 1981.
  1 online resource (54, 3, 608, 14 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Được phát hành 1975
  Madrās : Dakṣiṇabhāratārcakasaṅghaḥ, 1975-
  1 online resource (volumes)
  Center for Research Libraries: v.1 (1975)
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Được phát hành 1969
  [Madras], [Distributors: M.L.J. Office], [1969]
  1 online resource (1 volume (unpaged)) illustrations (some color)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
  Bằng Tripathi, Ram Prasad, 1920-
  Được phát hành 1972
  Vārāṇasyām [Sañcālakaḥ Anusandhānasaṃsthānasya Vārāṇaseya-Saṃskr̥taviśvavidyālaye; prāptisthānam:Prakāśana-Vibhāgaḥ, Vārāṇaseya-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālayaḥ] 1972.
  1 online resource (3, 2, 53, 6, 14, 394 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Bằng Nīlameghabhiṣajā, active 9th century
  Được phát hành 1976
  Trivandrum : En. Śrīdharan : Can be had from Publications Division, Govt. Ayurveda College, 1976.
  1 online resource (33, xlii, xliv, [38] pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 6. 6
  Được phát hành 1982
  Patna : Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, 1982.
  1 online resource (xvi, 434 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Bằng Dhanañjaya, 12th cent
  Được phát hành 1949
  Cennapuri : Vāviḷḷa Rāmasvāsmiśāstrulu aṇḍ Sans, 1949.
  1 online resource (iv, 70, [20] p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Bằng Rudradāsa, active 17th century
  Được phát hành 1967
  Bombay Bharatiya Vidya Bhavan 2023 [1967]
  1 online resource (xi, 66, 105 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
  Bằng Jagadīśatarkālaṅkāra
  Được phát hành 1904
  Kalikātānagaryyāṃ : Áryyamiśana Yantre, 1904.
  1 online resource (182 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 10. 10
  Được phát hành 1956
  Mysore : A. Sreenivasa Iyengar, 1956.
  1 online resource (23, 208, 5 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Được phát hành 1968
  Kōṭṭayaṃ : Sāhityapṟavarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ : [Sales Dept.], Nāṣanal Bukksṯāḷ, [1968]
  334 p. ; 19 cm.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Bằng Abhinavagupta, Rājānaka
  Được phát hành 1968
  Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1968.
  1 online resource (lii, 125 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Bằng Khaira, Gajānana Śrīpata, 1898-
  Được phát hành 1969
  Bombay, Somaiya Publications [1969]
  1 online resource (xiv, 248 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Bằng Kṣemarāja, active 11th century
  Được phát hành 1974
  Madras ; Wheaton, Ill. : Theosophical Pub. House, 1974.
  1 online resource (98 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Bằng Kuṇḍalagiryācārya
  Được phát hành 1941
  Dhāravāḍa : Karnāṭaka Vidyāvardhaka Saṅgha, 1941.
  1 online resource (xii, 680, [7] pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Veṅkaṭācārya, Bāladhanvi Jaggu, 1874-1960
  Được phát hành 1969
  Mahīśūra : Sudarśanācāryaḥ, 1969.
  1 online resource (xxiv, 136 p., [8] leaves of plates) : ill.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Bằng Devassia, P. C., 1906-
  Được phát hành 1977
  Trivandrum : Jayabharatam, 1977.
  1 online resource (7, xv, 446, [1] pages, [2] leaves of plates) : illustrations.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Bằng Sanātana Gosvāmī, 1484-1558
  Được phát hành 1975
  Śrīdhāma Vr̥ndāvana : Śrīharināma Saṅkīrtana Maṇḍala, 1975.
  1 online resource (496, [26] pages, [2] leaves of plates) : illustrations.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Bằng Suṅga
  Được phát hành 1971
  Hoshiarpur : Vishveshvaranand Institute, 1971.
  1 online resource (xviii, 32 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Caraka
  Được phát hành 1877
  [Calcutta] : Bhaṭṭācāryyeṇa, 1877.
  1 online resource (8, 962 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: