Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 83 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.06s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Gujarāṃwālīā, Kālīdāsa
  Được phát hành 1908
  Gujrānvālah : Āryā Pres, 1965 [1908]
  1 online resource (157 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Bằng Tārā Siṅgha, Master, 1885-1967
  Được phát hành 1948
  Ammritasara : Mahikama Pabalisaṭī, Shromaṇī Akālī Dala, [1948]
  1 online resource (84 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 3. 3
  Bằng Dīpa, Dalīpa Siṅgha, 1936-
  Được phát hành 1969
  Nawīṃ Dillī : Pañjābī Buka Sṭora, [1969]
  1 online resource (306 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 4. 4
  Bằng Ashoka, Shamashera Siṅgha, 1904-
  Được phát hành 1974
  Srī Ammritasara : Shromaṇi Guraduārā Prabandhaka Kametī, 1974.
  1 online resource (66 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 5. 5
  Bằng Mohana Siṅgha, 1881-1936
  Được phát hành 1912
  Tarana Tārana : Bhāī Mohana Siṅgha Waida, 1912.
  1 online resource (56 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 6. 6
  Bằng Abhai Siṅgha
  Được phát hành 1934
  Ludhiāṇā : Lāhaura Buka Shāpa, [1934]
  1 online resource (235 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 7. 7
  Bằng Zetkin, Klara, 1857-1933
  Được phát hành 1944
  Lāhaura : Prograisiwa Pabalisharaza, 1944.
  1 online resource (104 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 8. 8
  Bằng Singh, Puran, 1881-1931
  Được phát hành 1973
  Ludhiāṇā, Lāhaura Buka Shāpa [1973]
  1 online resource (116, 167 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 9. 9
  Bằng Tagore, Rabindranath, 1861-1941
  Được phát hành 1944
  Lāhaura : Prīta Nagara Shāpa, 1944.
  1 online resource (52 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 10. 10
  Bằng Uttama Siṅgha, Giani
  Được phát hành 1914
  Lāhaura : Rāmacanda Lokanātha Mānakaṭāhale, 1971 [1914]
  1 online resource (381 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 11. 11
  Saif al-sunnah
  سیف السنه /
  Bằng Aḥmad Ābādī, Shaiḵẖ Muḥammad Ḥusain
  Được phát hành 1925
  Lāhaur : Karīmī Pres, 1925.
  1 online resource (108 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 12. 12
  Bằng Rawela Siṅgha
  Được phát hành 1945
  Ammritasara : Ajīta Buka Ejam̆sī, 1945.
  1 online resource (140 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 13. 13
  Nanakāiṇa
  ਨਾਨਕਾਇਣ /
  Bằng Mohana Siṅgha, 1905-1978
  Được phát hành 1971
  Paṭiālā : Pañjābī Yūnīwarasiṭī, 1971.
  1 online resource (xii, 224 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 14. 14
  Bằng Jagjit Singh, 1904-1997
  Được phát hành 1941
  Tarana Tārana : Bhāī Mohana Siṅgha Waida aiṇḍa Sanaza, 1941.
  1 online resource (ii, 81 pages) : illustrations.
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 15. 15
  Bằng Guradāsa, Bhai, ca. 1555-1629
  Được phát hành 1972
  Dilī : Dilī Sikha Guraduārā Boraḍa, 1972.
  1 online resource (181 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 16. 16
  Bằng Bishana Siṅgha
  Được phát hành 1941
  Ammritasara : Bishana Siṅgha, 1941-
  1 online resource ()
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 17. 17
  Bằng Karama Siṅgha, 1884-1930
  Được phát hành 1979
  Ludhiāṇā : Lāhaura Buka Shāpa, 1979.
  1 online resource (146 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 18. 18
  Bằng Kalasvalia, Kartar Singh, 1882-1952
  Được phát hành 1920
  Lāhaura : Bhāī Laddhāsiṅgha aiṇḍa Sanaza, 1920.
  1 online resource (ii, 290 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 19. 19
  Bằng Sewā Dāsa
  Được phát hành 1962
  Paṭiālā, Bhāshā Wibhāga, Pañjāba 1962.
  1 online resource (2,202 p.)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 20. 20
  Bằng Gandhi, Mahatma, 1869-1948
  Được phát hành 1943
  Prīta Nagara : Sam̆sāra Prīta Maṇḍala, 1943.
  1 online resource (x, 60 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến

Công cụ tìm kiếm: