Showing 1 - 20 results of 84 for search '', query time: 0.06s Refine Results
 1. 1
  Yangon : Directorate of Trade, Ministry of Trade,
  v. ; 28 cm.
 2. 2
 3. 3
  Published 1991
  [Rangoon] : Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ Ṅrimʻ vapʻ Pi prāʺ mhu Taññʻ chokʻ reʺ ʼA phvaiʹ, 1991-<2001>
  v. <1-4 > : ill. (some col.) ; 27 cm.
 4. 4
  [Rangoon] : Cī maṃ kinʻʺ nhaṅʻʹ Bhaṇḍā reʺ Vanʻ krīʺ Ṭhāna,
  v. ; 28 cm.
 5. 5
  Ranʻ kunʻ : Praññʻ thoṅʻ cu Kraṃʹ khuiṅʻ reʺ nhaṅʻʹ Phvaṃʹ phruiʺ reʺ ʼA saṅʻʺ
  volumes : illustrations.
 6. 6
  Rangoon : Central Statistical & Economics Dept., New Secretariat.
  volumes ; 21 x 33 cm.
 7. 7
  Ranʻ kunʻ : Puṃ nhipʻ reʺ nhaṅʻʹ Cā ʼupʻ Thutʻ ve reʺ Koʻpuireʺrhaṅʻʺ
  v. ; 25 cm.
 8. 8
  Published 1968
  [Rangoon] : Sutesana Lupʻ ṅanʻʺ myāʺ Phvaṃʹ phruiʺ reʺ nhaṅʻʹ Ññhi nhuiṅʻʺ reʺ Koʻmītī, [1968-
  v. : ill. ; 28 cm.
 9. 9
  Published 1989
  [Rangoon] : Pranʻ krāʺ reʺ Vanʻ krīʺ Ṭhāna, Sa taṅʻʺ nhaṅʻʹ Cā nayʻ jaṅʻʺ Lupʻ ṅanʻʺ, 1989.
  2 v. : ill. ; 24 cm.
 10. 10
  Ranʻ kunʻ : Praññʻ thoṅʻ cu Chuirhayʻlacʻ Sammata Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ, Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna : Mranʻ mā Praññʻ Cā ʼupʻ Tuikʻ ʼupʻ Tuikʻ mha phranʻʹ khyi saññʻ, 1986.
  38, 346 p. : ill. ; 20 cm.
 11. 11
  by Taṅʻʹ Tayʻ, 1917-1980
  Published 1991
  [Rangoon] : Pranʻ krāʺ reʺ Vanʻ krīʺ Ṭhāna, Sa taṅʻʺ nhaṅʻʹ Cā nayʻ jaṅʻʺ Lupʻ ṅanʻʺ, 1991.
  50 p. ; 24 cm.
 12. 12
  Ranʻ kunʻ : Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, 1986.
  16, 288 p. ; 21 cm.
 13. 13
  Published 1964
  Ranʻ Kunʻ : Pranʻ krāʺ reʺ Thā Na, Nnvanʻ krāʺ reʺ vanʻ rụmʺ, [1964?]
  159 p., [48] p. of plates : ill. ; 24 cm.
 14. 14
  [Rangoon] : Sutesana Lupʻ ṅanʻʺ myāʺ Phvaṃʹ phruiʺ reʺ nhaṅʻʹ Ññhi nhuiṅʻʺ reʺ Koʻmītī
  v. : ill. ; 28 cm.
 15. 15
  Published 1994
  Ranʻ kunʻ : ʼA mhatʻ (1) Cakʻ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna : Phranʻʹ khyi reʺ, Khattiya Cā pe, 1994-
  volumes : illustrations.
 16. 16
  Published 1991
  Ranʻ kunʻ : Mranʻ Mā Cā ʼA phvaiʹ, 1991.
  31, 454 p. ; 27 cm.
 17. 17
  Ranʻ kunʻ Mruiʹ, Pālīmanʻ, Praññʻ sūʹ Lvhatʻ toʻ rum,
  v. 26 cm.
 18. 18
  Published 1967
  Ranʻ kunʻ : Praññ thoṅʻ su mranʻ mā nhiṅ ṅaṃ toʻ lhanʻ reʺ, ʼA suira paññā reʺ thāna, 1967.
  90 p. : ill. ; 1967.
 19. 19
  Ranʻ kunʻ : Ta rāʺ Ruṃʺ khyupʻ,
  v. ; 23 cm.
 20. 20
  Published 1962
  Ranʻ kunʻ : ʼA cuiʺ ra Puṃ nhipʻ reʺ nhaṅʻʹ Cā reʺ Kariyā Ṭhāna, 1962.
  93 p. ; 25 cm.

Search Tools: