UCAPAWA news : official publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:60504542
Tác giả của công ty: United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Trade Union Service, [1939-1944]
Loạt:Agrarian periodicals in the United States, 1920-1960.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Print version: UCAPAWA news
Online version: UCAPAWA news
Tiếp tục bởi: FTA news
Định dạng:

Số seri Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.