Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America. (1939). UCAPAWA news: Official publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America. Trade Union Service.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America. UCAPAWA News: Official Publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America. Philadelphia: Trade Union Service, 1939.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

United Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers of America. UCAPAWA News: Official Publication of the United Cannery, Agricultural, Packing and Allied Workers of America. Trade Union Service, 1939.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.