Table of Contents:
  • ch 1. Tekhnologi︠i︡a i upravlenie na minnoto proizvodstvo. Markshaĭdersko delo
  • ch. 2. Geologi︠i︡a
  • ch. 3. Mekhaniza︠t︡si︠i︡a, elektrifika︠t︡si︠i︡a i avtomatiza︠t︡si︠i︡a na minnoto proizvodstvo. Sondazhno delo
  • ch. 4. Obogat︠i︡avane na poleznite izkopaemi. Geofizika. Khidrogeologi︠i︡a i inzhenerna geologi︠i︡a
  • ch. 5. Prilozhenie na elektronno-izchislitelnata tekhnika v uchebni︠i︡a pro︠t︡ses.