Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Allied Forces. Supreme Headquarters. Psychological Warfare Division. Kärntner Nachrichten. s.n..

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Allied Forces. Supreme Headquarters. Psychological Warfare Division. Kärntner Nachrichten. Klagenfurt [Austria: s.n..

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Allied Forces. Supreme Headquarters. Psychological Warfare Division. Kärntner Nachrichten. s.n..

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.