Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Der Morgen.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Der Morgen. Mannheim.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Der Morgen.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.