Münchner neueste Nachrichten und Handels-Zeitung, Alpine und Sport-Zeitung, Theater- und Kunst-Chronik.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:18798746
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Knorr & Hirth,
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Tiếp tục: Neueste Nachrichten.
Tiếp tục bởi: Münchner neueste Nachrichten.
Định dạng:

Báo chí Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

MF-7565 (10 reels) 1917-1918

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Jan-Feb 1918 MF-7565 r.5 Sẵn có
Jul-Aug 1918 MF-7565 r.8 Sẵn có
Mar-Apr 1918 MF-7565 r.6 Sẵn có
May-Jun 1918 MF-7565 r.7 Sẵn có
Nov-Dec 1918 MF-7565 r.10 Sẵn có
Sep-Oct 1918 MF-7565 r.9 Sẵn có