APA (7 ম সংস্করণ) উদ্ধৃতি

You lian yan jiu suo (Kowloon, China). (1974). Zhong gong zi liao jian ji, 1950-1970 =: Clipping files on Communist China. s.n..

শিকাগো স্টাইল (17 তম সংস্করণ) উদ্ধৃতি

You lian yan jiu suo (Kowloon, China). Zhong Gong Zi Liao Jian Ji, 1950-1970 =: Clipping Files on Communist China. [Xianggang: s.n., 1974.

M.L.A (8 ম সংস্করণ) উদ্ধৃতি

You lian yan jiu suo (Kowloon, China). Zhong Gong Zi Liao Jian Ji, 1950-1970 =: Clipping Files on Communist China. s.n., 1974.

সতর্কবাণী: সাইটেশন সবসময় 100% নির্ভুল হতে পারে না.