Der Wecker.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:16505584
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: San Francisco : H. Brandt, G. Schumm & E. Steinle, -1878.
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

MF-5952 (1 reel) Nov 2, 1876; Dec 7, 1876; Nov 8, 1877; Dec 20-27, 1877; Jan 17-Oct 17, 1878; LACKS: Jan 31, 1878; Feb 14, 1878; Mar 14, 1878
Neg. MF-at lab

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
MF-5952 r.1 Available by Request