D.A. Bürgerzeitung : Organ des D.A. Bürgerbundes

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:9529263
Tác giả của công ty: Deutschamerikanischer Bürgerbund
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Chicago, Ill. : Beobachter Pub. Co., [1920-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Tiếp tục: Echo, Post und Beobachter
Merged with: Illinois Staats-Zeitung (Chicago, Ill. : 1862), to form: Bürgerzeitung und Illinois Staats-Zeitung.
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.