Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Sozialistische Partei Österreichs. (1985). Arbeiter-Zeitung. R. Pokorny.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Sozialistische Partei Österreichs. Arbeiter-Zeitung. Wien: R. Pokorny, 1985.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Sozialistische Partei Österreichs. Arbeiter-Zeitung. R. Pokorny, 1985.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.