Tägliche Omaha Tribüne.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:9574114
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Omaha, Nebr. : Tribune Pub. Co., 1912-1926.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Tiếp tục một phần: Omaha Tribüne (Omaha, Neb. : 1909)
Weekly ed.: Wöchentliche Omaha Tribune, 1912-1919.
Absorbed: Nebraska Volksblatt, 1917, and: Platte River Zeitung, 1917, and: Nebraska Post (Beatrice, Neb.), 1918, and: Nebraska Biene, 1918, and: Nebraska Echo, 1918, and: Westlicher Beobachter, and: Iowa Biene, and: Iowa Staats-Anzeiger.
Split into: Omaha Tribüne, and: Sonntagsblatt der Omaha Tribüne.
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7O27 Jul 11, 1922; Mar. 24, Apr. 30, 1926

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có