The artistic patronage of Cardinal Alessandro Farnese (1520-89) /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:42807096
Tác giả chính: Robertson, Elizabeth Clare
Tác giả của công ty: University of London
Tác giả khác: Farnese, Alessandro, 1520-1589
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: University of London, England : 1986.
Những chủ đề:
Định dạng:

Luận văn Video Đĩa DVD Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
P-80016940 Sẵn có