Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Die Union. Union, Landeszeitung CDUD.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Die Union. Dresden: Union, Landeszeitung CDUD.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Die Union. Union, Landeszeitung CDUD.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.