Märkische Volksstimme : MV : Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:45883211
Tác giả của công ty: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Potsdam [Germany] : Märkische Druck- und Verlags-GmbH., 1946-
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7J7:86 Apr. 18-28, May 1-Jul 17, 1946; Jan. 28-Mar. 29/30, 1947

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có