Cadwalader's cases : being decisions of the Hon. John Cadwalader, Judge of the District Court of the United States for the Eastern District of Pennsylvania, between the years 1858 and 1879 ; comprising some ruling opinions on questions of prize and belligerency arising during the Civil War, together with decisions in admiralty, in equity and at common law

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:902952645
Tác giả chính: Cadwalader, John, 1805-1879 (Tác giả)
Tác giả của công ty: United States. District Court (Pennsylvania : Eastern District)
Tác giả khác: McFadden, Theodore, -1907 (Biên tập viên)
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Rees Welsh & Co., 1907.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:LLMC Digital
Các quyển sách có liên quan:Print version: Cadwalader's cases.
Định dạng:

Monograph Truy cập trực tuyến