Table of Contents:
  • t. 1. Bazidiomi︠t︡sety: syroezhkovye, agarikovye, pautinnikovye, paksillovye, mokrukhovye, shishkogribkovye
  • t. 2. Askomi︠t︡sety: ėrizifalʹnye, klavi︠t︡sipitalʹnye, gelo︠t︡sialʹnye
  • t. 3. Ustomi︠t︡sety (golovnevye), bazidiomi︠t︡sety (gigroforovye), askomi︠t︡sety (labulʹbenievye i peĭritshiellovye), zigomi︠t︡sety (ėntomoftorovye), khitridiomi︠t︡sety (blastokladievye-︠t︡selomomi︠t︡setovye)