Sächsische Volkszeitung : SVZ : Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands, Bezirk Sachsen

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:45839909
Nhiều tác giả của công ty: Kommunistische Partei Deutschlands. Bezirk Sachsen, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Land Sachsen
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Dresden [Germany] : [Sächsische Volkszeitung], -1946.
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7J7:3 Oct. 2-30, 1945; Feb. 1-Apr. 11, 1946

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có