Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Braun, M. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Saarbrücken: Verlag der Volksstimme GmbH.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.