Hamburger Echo.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:11985465
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Hamburg : Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer & Co.,
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Tiếp tục: Bürgerzeitung.
Tiếp tục bởi: Hamburger Abendecho.
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7J6:5 Apr 1946-Mar 1947; LACKS: Jul 20, 1946
7O14 Dec 15, 1952-1953; LACKS: 1953, no.5,10,12,26-28,33-34,45-46,67-71,73-75,79,91,98,122-123,127,138,184

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Apr 1946-Mar 1947 7J6:5 Sẵn có