Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(1904). Freie deutsche Presse. Berliner Zeitungs Expedition.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Freie Deutsche Presse. Berlin: Berliner Zeitungs Expedition, 1904.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Freie Deutsche Presse. Berliner Zeitungs Expedition, 1904.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.