Freie Presse : Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bezirk Südwestsachsen

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:12018042
Nhiều tác giả của công ty: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Bezirk Südwestsachen, Landesvorstand der SED Sachsen
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Plauen i. V. : Sachsenverlag, Druckerei- und Verlags-Gesellschaft,
Phiên bản:Auerbacher Ausgabe.
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

G-890 Aug 27, 1946; Jan 7, 11-28, Feb 1-Mar 29, Apr 19, May 25, 1947

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Available by Request