Schedule of mines, agriculture, commerce, manufactures, etc. of 1840 census for ... Louisiana.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:85854560
Nhiều tác giả của công ty: United States. Census Office. 6th Census, 1840, United States. National Archives and Records Service
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : National Archives, 1973.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online version: Schedule of mines, agriculture, commerce, manufactures, etc. of 1840 census for ... Louisiana.
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Monograph Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
MF-14865 r.1/e Sẵn có