Index numbers of parity (statistical analysis) between prices received and prices paid by farmers in Punjab.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:1798995
Tác giả của công ty: Punjab (India). Economic and Statistical Organisation
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Punjab, Economic Adviser to Government.
Loạt:Publication (Punjab (India). Economic and Statistical Organisation)
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Truyện chính: Publication (Punjab (India). Economic and Statistical Organisation)
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

D-20716 1956/57-1962/63; 1965/66-1970/71
5/24/J2 1971/72; 1974/75; 1976/77-1977/78; 1979/80

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có