Archaeology in Oceania.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:7785113
Tác giả của công ty: University of Sydney
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Sydney] : University of Sydney, 1981-
Richmond, Victoria, Australia : Wiley Publishing Asia Pty Ltd.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online version: Archaeology in Oceania
Tiếp tục: Archæology & physical anthropology in Oceania
Định dạng:

Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

J-4632 v.16-38 (Apr 1981-Oct 2003)
J-4860 v.39-41 (Apr 2004-Oct 2006)
J-6657 v.41-43 (2006-2008)
J-7005 v.44 (2009)
J-4632 Index, v.16-35 (1981-2000)
J-7005 Supp. v.44 Pilbara Archaeology (April 2009)
WANT: v.45-50 (2010-2015)

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Index, v.16-35 (1981-2000) J-4632 Available by Request
Supp. v.44 Pilbara Archaeology (April 2009) J-7005 Available by Request
v.16-38 (Apr 1981-Oct 2003) J-4632 Available by Request
v.39-41 (Apr 2004-Oct 2006) J-4860 Available by Request
v.41-43 (2006-2008) J-6657 Available by Request
v.44 (2009) J-7005 Available by Request