Thüringer Volk : Thüringer Landeszeitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:45323035
Tác giả của công ty: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Erfurt : Gebr. Richters Verlag, 1946-
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7J5:65 1946: Apr. 9-Apr. 30/May 1, May 4-Dec.;
1947: Jan.-Mar

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Available by Request