Berliner Tageblatt.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:11963399
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Berlin : R. Mosse,
Phiên bản:Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee.
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7F10/m Jul 30, 1914-Apr 20, 1915
7F10 Apr 27-May 4, 1915
7F10/m May 11, 1915-Mar 7, 1916
G-313/c 1921-1927

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue.

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Apr 27-May 4 1915 7F10/m Sẵn có
v.10 (1921) G-313/c Sẵn có
v.11 (1922) G-313/c Sẵn có
v.12 (1923)
Ghi chú:
  • Too brittle for any use
G-313/c Sẵn có
v.13 (1924) G-313/c Sẵn có
v.14 (1925) G-313/c Sẵn có
v.15-16 (1926-1927) G-313/c Sẵn có