Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Berliner Tageblatt (Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee.). R. Mosse.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Berliner Tageblatt. Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee. Berlin: R. Mosse.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Berliner Tageblatt. Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee. R. Mosse.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.