Freie Presse.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:9554769
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Council Bluffs, Iowa : [s.n., -1919]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online version: Freie Presse (Council Bluffs, Iowa)
Merged with: Wöchentliche Omaha Tribüne, to form: Council Bluffs freie Presse und wöchentliche Omaha Tribüne.
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

MF-2597 r.1 Jul 27, 1917-1918; LACKS: Feb. 22, Mar. 29, May 10-Sep. 27, 1918
MF-2597 r.2/e 1919; LACKS: Nov. 14, 1919
Neg. MF-at lab

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
1919 MF-2597 r.2/e Sẵn có
Jul 27 1917-1918 MF-2597 r.1 Sẵn có