[House and Senate bills and resolutions]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:33117592
Nhiều tác giả của công ty: United States. Congress, United States. Congress. House, United States. Congress. Senate, Congressional Information Service
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Washington, D.C.] : [G.P.O.?]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Print version (includes amendments): [Congressional bills, resolutions, and amendments]
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Số seri Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

FICHE (842 microfiches) v.73 (1933/1934)
FICHE (1,292 microfiches) v.74 (1935/1936)
FICHE (1,116 microfiches) v.75 (1937-1938)
FICHE (1,145 microfiches) v.76 (1940-1941) AVAILABLE AT OCLC# 33117592I
FICHE (860 micelfiches) v.77 (1941-1942) AVAILABLE AT OCLC# 33117592J
FICHE (737 microfiches) v.78 (1943-1944) AVAILABLE AT OCLC# 33117592K
FICHE (903 microfiches) v.79 (1945-1946) AVAILABLE AT OCLC# 33117592L
FICHE (898 microfiches) v.80 (1946-1948) AVAILABLE AT OCLC# 33117592M
FICHE (1,344 microfiches) v.81 (1949-1951) AVAILABLE AT OCLC# 33117592G
FICHE (981 microfiches) v.82 (1951-1953) AVAILABLE AT OCLC# 33117592H
FICHE (1,164 microfiches) v.83 (1953-1954) AVAILABLE AT OCLC# 33117592N
FICHE (1,421 microfiches) v.84 (1955-1956) AVAILABLE AT OCLC# 33117592O
FICHE (2,255 microfiches) v.90 (1967-1969) AVAILABLE AT OCLC# 33117592A
FICHE (2,541 microfiches) v.91 (1969-1971) AVAILABLE AT OCLC# 33117592B
FICHE (2,477 microfiches) v.92 (1971-1973) AVAILABLE AT OCLC# 33117592C
FICHE (2,993 microfiches) v.93 (1973-1975) AVAILABLE AT OCLC# 33117592D
FICHE (2,559 microfiches) v.94 (1975-1977) AVAILABLE AT OCLC# 33117592E
FICHE (2,759 microfiches) v.95 (1977-1979) AVAILABLE AT OCLC# 33117592F

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
73rd Congress: House Bills 1-18 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 18-36 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 36-61 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 61-81 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 81-93 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 93-118 (Fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 129-147 (Fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 147-177 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 177-200 (Fiche 10) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 188-129 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 200-227 (Fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 227-262 (Fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 262-292 (Fiche 13) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 292-324 (Fiche 14) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 324-363 (Fiche 15) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 363-400 (Fiche 16) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 400-437 (Fiche 17) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 437-469 (Fiche 18) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 469-489 (Fiche 19) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 489-519 (Fiche 20) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 519-547 (Fiche 21) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 547-590 (Fiche 22) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 590-637 (Fiche 23) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 637-678 (Fiche 24) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 678-718 (Fiche 25) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 718-759 (Fiche 26) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 754-7581 (Fiche 349) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 759-800 (Fiche 27) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 844-879 (Fiche 29) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 879-898 (Fiche 30) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 898-937 (Fiche 31) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 937-980 (Fiche 32) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 980-1015 (Fiche 33) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1015-1058 (Fiche 34) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1058-1104 (Fiche 35) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1104-1136 (Fiche 36) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1136-1175 (Fiche 37) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1175-1208 (Fiche 38) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1208-1237 (Fiche 39) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1237-1275 (Fiche 40) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1275-1306 (Fiche 41) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1306-1345 (Fiche 42) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1345-1378 (Fiche 43) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1378-1408 (Fiche 44) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1408-1446 (Fiche 45) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1446-1488 (Fiche 46) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1488-1501 (Fiche 47) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1501-1520 (Fiche 48) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1520-1543 (Fiche 49) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1543-1563 (Fiche 50) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1563-1584 (Fiche 51) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1584-1602 (Fiche 52) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1602-1617 (Fiche 53) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1617-1630 (Fiche 54) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1630-1646 (Fiche55) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1646-1659 (Fiche 56) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1659-1681 (Fiche 57) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1681-1701 (Fiche 58) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1701-1727 (Fiche 59) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1727-1741 (Fiche 60) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1741-1762 (Fiche 61) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1762-1768 (Fiche 62) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1768-1802 (Fiche 63) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1802-1846 (Fiche 64) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1846-1885 (Fiche 65) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1885-1929 (Fiche 66) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1929-1965 (Fiche 67) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 1965-2009 (Fiche 68) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2009-2035 (Fiche 69) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2035-2059 (Fiche 70) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2059-2102 (Fiche 71) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2102-2149 (Fiche 72) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2149-2185 (Fiche 73) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2185-2224 (Fiche 74) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2224-2268 (Fiche 75) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2268-2310 (Fiche 76) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2310-2338 (Fiche 77) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2338-2368 (Fiche 78) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2368-2411 (Fiche 79) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2411-2431 (Fiche 80) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2431-2461 (Fiche 81) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2461-2505 (Fiche 82) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2505-2534 (Fiche 83) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2534-2561 (Fiche 84) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2561-2605 (Fiche 85) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2605-2641 (Fiche 86) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2641-2669 (Fiche 87) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2669-2690 (Fiche 88) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2690-2727 (Fiche 89) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2727-2761 (Fiche 90) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2761-2802 (Fiche 91) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2820-2827 (Fiche 93) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2827-2845 (Fiche 94) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2845-2862 (Fiche 95) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2862-2881 (Fiche 96) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2881-2928 (Fiche 97) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2928-2974 (Fiche 98) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 2974-3013 (Fiche 99) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3013-3049 (Fiche 100) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3049-3080 (Fiche 101) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3080-3108 (Fiche 102) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3108-3147 (Fiche 103) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3147-3179 (Fiche 104) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3179-3209 (Fiche 105) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3209-3221 (Fiche 106) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3221-3256 (Fiche 107) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3256-3295 (Fiche 108) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3295-3322 (Fiche 109) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3322-3342 (Fiche 110) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3342-3352 (Fiche 111) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3369-3406 (Fiche 113) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3406-3450 (Fiche 114) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3450-3481 (Fiche 115) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3481-3511 (Fiche 116) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3511-3527 (Fiche 117) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3551-3582 (Fiche 119) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3582-3614 (Fiche 120) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3614-3645 (Fiche 121) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3645-3663 (Fiche 122) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3663-3684 (Fiche 123) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3723-3750 (Fiche 125) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3750-3758 (Fiche 126) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3758-3783 (Fiche 127) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3783-3820 (Fiche 128) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3820-3834 (Fiche 129) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3834-3835 (Fiche 130) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3835 (Fiche 131) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3835 (Fiche 132) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3835 (Fiche 133) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3835 (Fiche 134) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3835 (Fiche 135) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3835-3845 (Fiche 136) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3845-3868 (Fiche 137) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3868-3900 (Fiche 138) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3900-3918 (Fiche 139) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3918-3961 (Fiche 140) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3961-3996 (Fiche 141) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 3996-4014 (Fiche 142) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4014-4048 (Fiche 143) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4048-4077 (Fiche 144) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4077-4104 (Fiche 145) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4104-4127 (Fiche 146) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4127-4161 (Fiche 147) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4161-4200 (Fiche 148) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4200-4223 (Fiche 149) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4223-4245 (Fiche 150) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4245-4268 (Fiche 151) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4268-4302 (Fiche 152) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4302-4316 (Fiche 153) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4316-4331 (Fiche 154) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4331-4348 (Fiche 155) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4348-4369 (Fiche 156) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4369-4396 (Fiche 157) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4396-4429 (Fiche 158) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4429-4452 (Fiche 159) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4452-4486 (Fiche 160) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4486-4504 (Fiche 161) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4504-4535 (Fiche 162) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4535-4553 (Fiche 163) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4553-4566 (Fiche 164) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4566-4589 (Fiche 165) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4589 (Fiche 166) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4589 (Fiche 167) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4589 (Fiche 168) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4589-4593 (Fiche 169) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4593-4604 (Fiche 170) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4604-4616 (Fiche 171) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4616-4659 (Fiche 172) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4681-4718 (Fiche 174) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4718-4749 (Fiche 175) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4749-4781 (Fiche 176) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4781-4797 (Fiche 177) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4797-4812 (Fiche 178) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4812-4839 (Fiche 179) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4839-4860 (Fiche 180) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4860-4872 (Fiche 181) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4872-4883 (Fiche 182) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4883-4909 (Fiche 183) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4909-4930 (Fiche 184) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4930-4944 (Fiche 185) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4944-4965 (Fiche 186) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4965-4989 (Fiche 187) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 4989-5009 (Fiche 188) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5009-5031 (Fiche 189) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5031-5040 (Fiche 190) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5040-5064 (Fiche 191) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5064-5077 (Fiche 192) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5077-5081 (Fiche 193) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5081-5097 (Fiche 194) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5097-5130 (Fiche195) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5130-5160 (Fiche 196) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5160-5188 (Fiche 197) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5188-5222 (Fiche 198) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5222-5240 (Fiche 199) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5240 (Fiche 200) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5240-5250 (Fiche 201) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5250-5268 (Fiche 202) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5268 (Fiche 203) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5268-5280 (Fiche 204) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5280-5300 (Fiche 205) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5300-5329 (Fiche 206) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5329-5340 (Fiche 207) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5340-5363 (Fiche 208) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5363-5389 (Fiche 209) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5389 (Fiche 210) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5389 (Fiche 211) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5389 (Fiche 212) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5389-5392 (Fiche 213) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5392-5405 (Fiche 214) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5405-5428 (Fiche 215) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5428-5473 (Fiche 216) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5473-5480 (Fiche 217) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5480-5482 (Fiche 218) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5482-5500 (Fiche 219) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5500-5523 (Fiche 220) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5523-5547 (Fiche 221) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5547-5567 (Fiche 222) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5567 (Fiche 223) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5567-5573 (Fiche 224) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5573-5595 (Fiche 225) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5595-5604 (Fiche 226) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5631-5645 (Fiche 228) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5645 (Fiche 229) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5645-5661 (Fiche 230) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5661 (Fiche 231) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5661 (Fiche 232) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5661 (Fiche 233) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5661-5679 (Fiche 234) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5679-5696 (Fiche 235) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5696-5726 (Fiche 236) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5726-5745 (Fiche 237) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5745-5755 (Fiche 238) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5755 (Fiche 239) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5755 (Fiche 240) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5755-5767 (Fiche 241) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5767-5790 (Fiche 242) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5790 (Fiche 243) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5790-5795 (Fiche 244) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5795-5823 (Fiche 245) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5823-5854 (Fiche 246) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5872-5884 (Fiche 248) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5884 (Fiche 249) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5884-5905 (Fiche 250) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5905-5923 (Fiche 251) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5923-5944 (Fiche 252) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5944-5950 (Fiche 253) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5950-5964 (Fiche 254) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5964-5996 (Fiche 255) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 5996-6014 (Fiche 256) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6014-6039 (Fiche 257) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6039-6044 (Fiche 258) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6044-6085 (Fiche 259) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6085-6110 (Fiche 260) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6110-6125 (Fiche 261) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6125-6138 (Fiche 262) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6138-6150 (Fiche 263) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6171-6181 (Fiche 265) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6181 (Fiche 266) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6181-6201 (Fiche 268) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6201-6207 (Fiche 269) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6207-6216 (Fiche 270) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6216-6237 (Fiche 271) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6237-6266 (Fiche 272) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6266-6300 (Fiche 273) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6300-6337 (Fiche 274) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6337-6366 (Fiche 275) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6366-6377 (Fiche 276) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6377-6408 (Fiche 277) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6408-6454 (Fiche 278) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6454-6462 (Fiche 279) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6462-6467 (Fiche 280) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6467-6486 (Fiche 281) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6486-6521 (Fiche 282) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6521-6532 (Fiche 283) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6532-6553 (Fiche 284) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6574-6604 (Fiche 286) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6604-6617 (Fiche 287) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6617-6638 (Fiche 288) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6638-6663 (Fiche 289) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6663 (Fiche 290) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6663 (Fiche 291) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6670-6675 (Fiche 293) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6675-6700 (Fiche 294) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6700-6740 (Fiche 295) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6740-6781 (Fiche 296) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6781-6803 (Fiche 297) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6803-6826 (Fiche 298) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6826-6844 (Fiche 299) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6844-6863 (Fiche 300) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6863-6896 (Fiche 301) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6896-6912 (Fiche 302) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6912-6943 (Fiche 303) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6943-6951 (Fiche 304) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6951 (Fiche 305) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6951 (Fiche 306) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6951 (Fiche 307) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6951-6964 (Fiche 308) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6964-6976 (Fiche 309) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6976-6987 (Fiche 310) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 6987-7018 (Fiche 311) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7018-7042 (Fiche 312) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7042-7060 (Fiche 313) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7060-7082 (Fiche 314) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7082-7098 (Fiche 315) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7098-7123 (Fiche 316) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7146-7163 (Fiche 318) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7163-7191 (Fiche 319) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7199 (Fiche 321) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7204-7214 (Fiche 323) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7214-7238 (Fiche 324) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7238-7260 (Fiche 325) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7260-7279 (Fiche 326) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7279-7295 (Fiche 327) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7295 (Fiche 328) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7295-7297 (Fiche 330) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7297-7306 (Fiche 331) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7306-7330 (Fiche 332) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7330-7340 (Fiche 333) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7353-7372 (Fiche 335) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7372-7396 (Fiche 336) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7396-7420 (Fiche 337) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7420-7430 (Fiche 338) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7463-7483 (Fiche 340) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7483-7502 (Fiche 341) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7502-7513 (Fiche 342) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7513 (Fiche 343) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7513 (Fiche 344) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7513 (Fiche 345) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7513 (Fiche 346) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7513-7527 (Fiche 347) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7581-7594 (Fiche 350) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7594-7614 (Fiche 351) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7614-7644 (Fiche 352) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7644-7659 (Fiche 353) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7659-7670 (Fiche 354) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7670-7699 (Fiche 355) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7699-7716 (Fiche 356) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7716-7737 (Fiche 357) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7737-7752 (Fiche 358) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7752-7765 (Fiche 359) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7765-7793 (Fiche 360) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7793-7809 (Fiche 361) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7809-7830 (Fiche 362) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7830-7833 (Fiche 363) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7833-7835 (Fiche 364) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 365) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 366) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 367) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 368) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 369) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills7835 (Fiche 370) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 371) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 372) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 374) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 375) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835 (Fiche 376) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7835-7847 (Fiche 377) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7847-7855 (Fiche 378) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7870-7899 (Fiche 380) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7899-7902 (Fiche 381) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7902-7915 (Fiche 382) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7915-7937 (Fiche 383) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7937-7959 (Fiche 384) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7959-7966 (Fiche 385) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7966-7981 (Fiche 386) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 7981-8000 (Fiche 387) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8000-8026 (Fiche 388) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8026-8052 (Fiche 389) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8052-8074 (Fiche 390) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8074-8101 (Fiche 391) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8127-8134 (Fiche 393) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8134 (Fiche 394) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8134-8136 (Fiche 396) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8136-8144 (Fiche 397) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8144-8172 (Fiche 398) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8172-8205 (Fiche 399) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8205-8224 (Fiche 400) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8224-8239 (Fiche 401) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8239-8261 (Fiche 402) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8261-8294 (Fiche 403) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8294-8303 (Fiche 404) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8303-8316 (Fiche 405) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8316-8330 (Fiche 406) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8330-8359 (Fiche 407) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8359-8394 (Fiche 408) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8394-8402 (Fiche 409) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8402-8407 (Fiche 410) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8407-8429 (Fiche 411) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8429-8453 (Fiche 412) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8453-8471 (Fiche 413) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8471 (Fiche 414) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8471 (Fiche 415) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8471-8477 (Fiche 416) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8477-8495 (Fiche 417) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8495-8516 (Fiche 418) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8516-8525 (Fiche 419) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8526-8547 (Fiche 420) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8547-8571 (Fiche 421) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8571-8575 (Fiche 422) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8575-8602 (Fiche 423) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8602-8617 (Fiche 424) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8617 (Fiche 425) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8617-8639 (Fiche 426) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8639-8657 (Fiche 427) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8657-8681 (Fiche 428) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8681-8687 (Fiche 429) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8687 (Fiche 430) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8687-8700 (Fiche 431) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 432) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 433) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 434) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 435) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 436) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 438) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700 (Fiche 439) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8700-8712 (Fiche 440) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8712-8720 (Fiche 441) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8720-8730 (Fiche 442) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8730-8753 (Fiche 443) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8753-8779 (Fiche 444) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8779-8794 (Fiche 445) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8794-8829 (Fiche 446) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8829-8840 (Fiche 447) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8840-8854 (Fiche 448) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8854-8861 (Fiche 449) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8861-8873 (Fiche 450) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8873-8890 (Fiche 451) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8890-8907 (Fiche 452) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8907-8917 (Fiche 453) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8917-8933 (Fiche 454) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8933-8952 (Fiche 455) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8952-8960 (Fiche 456) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8960-8982 (Fiche 457) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 8982-9000 (Fiche 458) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9000-9016 (Fiche 459) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9016-9042 (Fiche 460) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9042-9061 (Fiche 461) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9061 (Fiche 462) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9061 (Fiche 463) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9061 (Fiche 464) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9061-9068 (Fiche 465) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9068-9100 (Fiche 466) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9100-9124 (Fiche 467) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9124-9145 (Fiche 468) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9145-9164 (Fiche 469) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9164-9178 (Fiche 470) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9178 (Fiche 471) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9178 (Fiche 472) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9178 (Fiche 473) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9178 (Fiche 474) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9178 (Fiche 475) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9178-9192 (Fiche 476) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9192-9221 (Fiche 477) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9221-9238 (Fiche 478) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9238-9260 (Fiche 479) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9260-9279 (Fiche 480) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9279-9311 (Fiche 481) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9311-9322 (Fiche 482) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9322-9323 (Fiche 483) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9323 (Fiche 484) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9323 (Fiche 485) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9323-9335 (Fiche 486) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9335-9363 (Fiche 487) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9363-9378 (Fiche 488) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9378-9395 (Fiche 489) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9395-9402 (Fiche 490) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9402-9410 (Fiche 491) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9410 (Fiche 492) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9410-9418 (Fiche 493) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9438-9466 (Fiche 495) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9466-9476 (Fiche 496) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9502-9526 (Fiche 498) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9526-9546 (Fiche 499) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9546-9567 (Fiche 500) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9567-9592 (Fiche 501) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9605-9620 (Fiche 503) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9620-9622 (Fiche 504) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9622-9624 (Fiche 505) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9624-9653 (Fiche 506) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9653-9669 (Fiche 507) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9669-9689 (Fiche 508) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9689-9690 (Fiche 509) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9690-9710 (Fiche 510) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9710-9725 (Fiche 511) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9741-9753 (Fiche 513) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9753-9769 (Fiche 514) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9797-9824 (Fiche 516) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9824-9830 (Fiche 517) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9830 (Fiche 518) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9830 (Fiche 519) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9830 (Fiche 520) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9830-9836 (Fiche 521) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9836-9857 (Fiche 522) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9857-9861 (Fiche 523) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9861-9876 (Fiche 524) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9876-9911 (Fiche 525) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9911-9921 (Fiche 526) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9921-9939 (Fiche 527) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9939-9954 (Fiche 528) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9954-9955 (Fiche 529) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Bills 9955-9968 (Fiche 530) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Concurrent Resolutions 1-23 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Concurrent Resolutions 23-44 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Concurrent Resolutions 44-48 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 1-21 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 21-40 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 40-61 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 61-84 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 84-110 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 133-157 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 157-174 (Fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 174-200 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 200-223 (Fiche 10) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 223-249 (Fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 249-270 (Fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 270-295 (Fiche 13) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 295-315 (Fiche 14) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 315-328 (Fiche 15) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 328-342 (Fiche 16) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 342-352 (Fiche 17) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 352-371 (Fiche 18) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Joint Resolutions 371-452 (Fiche 19) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 1-31 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 31-60 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 60-95 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 95-120 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 120-148 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 148-178 (Fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 178-212 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 239-264 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 264-290 (Fiche 10) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 290-322 (Fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 322-351 (Fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 351-383 (Fiche 13) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 383-411 (Fiche 14) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 411-438 (Fiche 15) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 438-454 (Fiche 16) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: House Resolutions 454 (Fiche 17) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Private Laws 1-242 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Private Laws 242-434 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 1-22 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 22-66 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 66-78 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 78-109 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 109-131 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 131-144 (Fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 144-205 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 206-216 (Fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 216-285 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 285-326 (Fiche 10) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 326-412 (Fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 412-436 (Fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 436-473 (Fiche 13) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Public Laws 473-486 (Fiche 14) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1-15 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 15-35 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 35-69 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 69-91 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 91-129 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 129-158 (Fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 158-170 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 170-193 (Fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 193-228 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 228-233 (Fiche 10) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 233-245 (Fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 245-256 (Fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 256-286 (Fiche 13) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 286-308 (Fiche 14) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 308-324 (Fiche 15) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 324-336 (Fiche 16) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 336-353 (Fiche 17) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 353-376 (Fiche 18) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 376-403 (Fiche 19) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 403-422 (Fiche 20) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 422-452 (Fiche 21) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 488-505 (Fiche 23) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 505-510 (Fiche 24) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 510-531 (Fiche 25) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 531-561 (Fiche 26) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 561-581 (Fiche 27) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 599-621 (Fiche 29) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 621-661 (Fiche 30) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 661-690 (Fiche 31) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 711-740 (Fiche 33) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 740-757 (Fiche 34) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 757-775 (Fiche 35) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 775-803 (Fiche 36) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 803-814 (Fiche 37) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 814-828 (Fiche 38) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 828-851 (Fiche 39) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 851-867 (Fiche 40) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 867-868 (Fiche 41) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 868-875 (Fiche 42) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 875-877 (Fiche 43) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 877-887 (Fiche 44) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 887-927 (Fiche 45) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 927-974 (Fiche 46) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 974-1022 (Fiche 47) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1022-1066 (Fiche 48) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1066-1081 (Fiche 49) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1081-1093 (Fiche 50) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1093-1106 (Fiche 51) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1106-1118 (Fiche 52) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1118-1132 (Fiche 53) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1132-1152 (Fiche 54) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1152-1175 (Fiche 55) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1175-1199 (Fiche 56) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1199-1223 (Fiche 57) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1223-1251 (Fiche 58) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1251-1272 (Fiche 59) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1272-1282 (Fiche 60) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1282-1295 (Fiche 61) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1295-1320 (Fiche 62) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1320-1331 (Fiche 63) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1331-1368 (Fiche 64) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1368-1395 (Fiche 65) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1395-1415 (Fiche 66) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1415-1433 (Fiche 67) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1433-1466 (Fiche 68) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1466-1498 (Fiche 69) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1498-1513 (Fiche 70) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1513-1528 (Fiche 71) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1528-1539 (Fiche 72) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1539-1550 (Fiche 73) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1550-1560 (Fiche 74) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1560-1574 (Fiche 75) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1574-1577 (Fiche 76) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1577-1580 (Fiche 77) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1580 (Fiche 78) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1580-1582 (Fiche 79) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1582-1598 (Fiche 80) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1598-1629 (Fiche 81) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1629-1631 (Fiche 82) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1631 (Fiche 83) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1631-1639 (Fiche 84) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1639 (Fiche 85) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1657-1680 (Fiche 87) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1680-1704 (Fiche 88) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1704-1712 (Fiche 89) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1712-1727 (Fiche 90) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1727-1741 (Fiche 91) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1741-1749 (Fiche 92) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1749-1763 (Fiche 93) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1763-1774 (Fiche 94) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1774-1786 (Fiche 95) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1786-1804 (Fiche 96) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1804-1819 (Fiche 97) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1819-1828 (Fiche 98) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1828-1842 (Fiche 99) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1842-1859 (Fiche 100) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1859-1873 (Fiche 101) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1873-1882 (Fiche 102) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1882-1895 (Fiche 103) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1895-1931 (Fiche 104) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1931-1944 (Fiche 105) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1944-1952 (Fiche 106) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1952-1974 (Fiche 107) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1974-1984 (Fiche 108) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 1984-2000 (Fiche 109) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2000-2010 (Fiche 110) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2010-2035 (Fiche 111) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2035-2051 (Fiche 112) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2051-2069 (Fiche 113) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2069-2089 (Fiche 114) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2089-2112 (Fiche 115) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2135-2153 (Fiche 117) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2153-2196 (Fiche 118) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2196-2225 (Fiche 119) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2225-2245 (Fiche 120) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2245-2255 (Fiche 121) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2255-2277 (Fiche 122) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2277-2291 (Fiche 123) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2291-2317 (Fiche 124) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2317-2336 (Fiche 125) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2336-2355 (Fiche 126) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2355-2371 (Fiche 127) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2395-2411 (Fiche 129) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2411-2433 (Fiche 130) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2433-2452 (Fiche 131) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2452-2467 (Fiche 132) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2467-2496 (Fiche 133) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2496-2508 (Fiche 134) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2508-2526 (Fiche 135) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2526-2544 (Fiche 136) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2544-2558 (Fiche 137) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2558-2576 (Fiche 138) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2576-2597 (Fiche 139) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2597-2615 (Fiche 140) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2615-2623 (Fiche 141) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2624-2640 (Fiche 142) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2640-2647 (Fiche 143) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2647-2663 (Fiche 144) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2663-2675 (Fiche 145) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2675-2685 (Fiche 146) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2685-2693 (Fiche 147) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2693-2702 (Fiche 148) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2720-2734 (Fiche 150) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2734-2748 (Fiche 151) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2748-2755 (Fiche 152) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2755-2782 (Fiche 153) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2782-2800 (Fiche 154) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2800 (Fiche 155) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2800 (Fiche 156) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2800-2811 (Fiche 157) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2811-2817 (Fiche 158) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2817-2839 (Fiche 159) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2839-2856 (Fiche 160) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2856-2871 (Fiche 161) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2871-2885 (Fiche 162) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2886-2901 (Fiche 163) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2901-2910 (Fiche 164) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2910-2919 (Fiche 165) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2919-2926 (Fiche 166) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2926-2933 (Fiche 167) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2933-2945 (Fiche 168) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2945-2967 (Fiche 169) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2967-2985 (Fiche 170) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2985-2999 (Fiche 171) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 2999-3016 (Fiche 172) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3016-3032 (Fiche 173) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3032-3046 (Fiche 174) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3046-3056 (Fiche 175) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3056-3072 (Fiche 176) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3072-3085 (Fiche 177) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3085-3098 (Fiche 178) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3115-3138 (Fiche 180) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3138-3160 (Fiche 181) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3160-3170 (Fiche 182) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3170-3171 (Fiche 183) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3173-3186 (Fiche 185) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3186-3187 (Fiche 186) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3187-3209 (Fiche 187) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3209-3230 (Fiche 188) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3230-3235 (Fiche 189) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3235-3257 (Fiche 190) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3257-3266 (Fiche 191) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3266-3279 (Fiche 192) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3279-3285 (Fiche 193) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3285 (Fiche 195) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3285 (Fiche 196) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3285 (Fiche 197) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3285-3290 (Fiche 198) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3290-3310 (Fiche 199) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3310-3326 (Fiche 200) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3326-3340 (Fiche 201) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3340-3358 (Fiche 202) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3358-3382 (Fiche 203) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3382-3402 (Fiche 204) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3402-3419 (Fiche 205) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3419-3420 (Fiche 206) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3420 (Fiche 207) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3420-3422 (Fiche 208) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3422-3443 (Fiche 209) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3443-3466 (Fiche 210) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3466-3481 (Fiche 211) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3481-3487 (Fiche 212) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3487-3495 (Fiche 213) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3495-3502 (Fiche 214) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3502-3520 (Fiche 215) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3520-3533 (Fiche 216) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3533-3558 (Fiche 217) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3558-3574 (Fiche 218) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3574-3594 (Fiche 219) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3594-3607 (Fiche 220) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3607-3629 (Fiche 221) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3629-3638 (Fiche 222) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3638-3651 (Fiche 223) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3651-3667 (Fiche 224) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3667-3684 (Fiche 225) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3684-3705 (Fiche 226) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3705-3724 (Fiche 227) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3724-3741 (Fiche 228) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3741-3756 (Fiche 229) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3756-3778 (Fiche 230) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3778-3794 (Fiche 231) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3794-3805 (Fiche 232) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Bills 3805-3806 (Fiche 233) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Concurrent Resolutions 1-24 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 1-16 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 16-34 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 34-53 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 53-72 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 72-86 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 86-102 (Fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 102-110 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 110-128 (Fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Joint Resolutions 128-143 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 1-31 (Fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 31-55 (Fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 55-75 (Fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 75-92 (Fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 92-120 (Fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 120-143 (Fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 143-165 (Fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 165-182 (Fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 182-203 (Fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 225-242 (Fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
73rd Congress: Senate Resolutions 242-266 (Fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1-17 (fiche 1) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 17-39 (fiche 2) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 39-62 (fiche 3) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 62-83 (fiche 4) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 83-105 (fiche 5) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 105-129 (fiche 6) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 129-148 (fiche 7) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 148-171 (fiche 8) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 171-192 (fiche 9) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 231-254 (fiche 11) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 254-284 (fiche 12) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 284-306 (fiche 13) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 306-342 (fiche 14) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 342-373 (fiche 15) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 373-396 (fiche 16) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 396-419 (fiche 17) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 419-452 (fiche 18) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 452-498 (fiche 19) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 498-530 (fiche 20) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 531-570 (fiche 21) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 570-604 (fiche 22) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 604-622 (fiche 23) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 622-662 (fiche 24) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 662-688 (fiche 25) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 731-762 (fiche 27) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 762-795 (fiche 28) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 795-814 (fiche 29) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 814-838 (fiche 30) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 838-842 (fiche 31) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 842-874 (fiche 32) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 874-915 (fiche 33) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 915-940 (fiche 34) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 940-970 (fiche 35) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 970-994 (fiche 36) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1031-1072 (fiche 38) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1072-1107 (fiche 39) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1107-1151 (fiche 40) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1151-1198 (fiche 41) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1198-1243 (fiche 42) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1243-1274 (fiche 43) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1274-1302 (fiche 44) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1302-1343 (fiche 45) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1343-1363 (fiche 46) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1381-1397 (fiche 48) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1397-1414 (fiche 49) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1414-1430 (fiche 50) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1430-1450 (fiche 51) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1450-1482 (fiche 52) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1482-1504 (fiche 53) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1504-1541 (fiche 54) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1541-1565 (fiche 55) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1565-1605 (fiche 56) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1605-1642 (fiche 57) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1642-1688 (fiche 58) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1688-1714 (fiche 59) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1714-1752 (fiche 60) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1752-1786 (fiche 61) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1786-1830 (fiche 62) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1830-1863 (fiche 63) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1863-1880 (fiche 64) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1880-1913 (fiche 65) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1913-1947 (fiche 66) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1947-1973 (fiche 67) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1973-1997 (fiche 68) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1985-9190 (fiche 572) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 1997-2016 (fiche 69) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2016-2030 (fiche 70) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2030-2051 (fiche 71) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2051-2072 (fiche 72) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2072-2087 (fiche 73) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2087-2117 (fiche 74) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2117-2126 (fiche 75) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2126-2155 (fiche 76) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2178-2202 (fiche 78) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2202-2239 (fiche 79) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2239-2265 (fiche 80) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2265-2301 (fiche 81) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2301-2325 (fiche 82) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2325-2353 (fiche 83) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2353-2387 (fiche 84) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2387-2412 (fiche 85) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2412-2431 (fiche 86) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2431-2449 (fiche 87) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2449-2471 (fiche 88) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2471-2490 (fiche 89) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2490-2520 (fiche 90) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2520-2551 (fiche 91) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2551-2580 (fiche 92) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2580-2612 (fiche 93) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2612-2628 (fiche 94) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2628-2663 (fiche 95) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2663-2686 (fiche 96) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2686-2707 (fiche 97) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2731-2748 (fiche 99) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2748-2761 (fiche 100) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2761-2780 (fiche 101) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2780-2795 (fiche 102) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2795-2815 (fiche 103) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2815-2840 (fiche 104) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2840-2860 (fiche 105) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2860-2885 (fiche 106) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2885-2904 (fiche 107) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2904-2935 (fiche 108) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2935-2970 (fiche 109) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2970-2989 (fiche 110) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 2989-3004 (fiche 111) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3004-3013 (fiche 112) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3013-3023 (fiche 113) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3023-3046 (fiche 114) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3046-3065 (fiche 115) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3065-3090 (fiche 116) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3090-3110 (fiche 117) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3110-3149 (fiche 118) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3149-3163 (fiche 119) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3163-3182 (fiche 120) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3182-3210 (fiche 121) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3210-3240 (fiche 122) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3240-3254 (fiche 123) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3254-3272 (fiche 124) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3272-3286 (fiche 125) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3286-3325 (fiche 126) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3325-3354 (fiche 127) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3354-3383 (fiche 128) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3383-3408 (fiche 129) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3408-3410 (fiche 130) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3410-3420 (fiche 131) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3420-3448 (fiche 132) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3448-3460 (fiche 133) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3460-3467 (fiche 134) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3467-3482 (fiche 135) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3482-3509 (fiche 136) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3509-3540 (fiche 137) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3540-3559 (fiche 138) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3559-3574 (fiche 139) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3574-3598 (fiche 140) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3598-3613 (fiche 141) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3613-3623 (fiche 142) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3623-3630 (fiche 143) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3630-3643 (fiche 144) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3643-3661 (fiche 145) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3661-3690 (fiche 146) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3690-3715 (fiche 147) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3715-3738 (fiche 148) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3738-3768 (fiche 149) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3768-3790 (fiche 150) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3790-3807 (fiche 151) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3807-3812 (fiche 152) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3812-3839 (fiche 153) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3839-3867 (fiche 154) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3867-3896 (fiche 155) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3896-3911 (fiche 156) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3911-3933 (fiche 157) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3933-3954 (fiche 158) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3954-3972 (fiche 159) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3972-3973 (fiche 160) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3973 (fiche 161) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3973 (fiche 162) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3973-3975 (fiche 163) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3980-3984 (fiche 165) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 3994-4017 (fiche 166) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4017-4035 (fiche 167) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4035-4065 (fiche 168) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4065-4086 (fiche 169) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4086-4120 (fiche 170) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4120-4126 (fiche 171) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4126-4142 (fiche 172) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4142-4148 (fiche 173) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4148-4178 (fiche 174) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4213-4235 (fiche 176) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4235-4243 (fiche 177) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4243-4256 (fiche 178) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4256-4283 (fiche 179) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4283-4304 (fiche 180) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4304-4317 (fiche 181) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4317-4339 (fiche 182) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4339-4360 (fiche 183) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4360-4376 (fiche 184) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4376-4407 (fiche 185) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4433-4442 (fiche 187) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4442 (fiche 188) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4442 (fiche 189) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4442-4451 (fiche 190) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4451-4469 (fiche 191) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4469-4505 (fiche 192) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4505-4519 (fiche 193) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4519-4539 (fiche 194) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4539-4550 (fiche 195) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4550-4568 (fiche 196) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4568-4601 (fiche 197) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4601-4627 (fiche 198) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4627-4653 (fiche 199) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4653-4667 (fiche 200) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4695-4716 (fiche 203) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4716-4743 (fiche 204) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4760-4780 (fiche 206) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4798-4809 (fiche 208) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4809-4822 (fiche 209) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4822-4833 (fiche 210) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4833-4843 (fiche 211) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4843-4852 (fiche 212) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4852-4871 (fiche 213) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4882-4901 (fiche 215) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4901-4929 (fiche 216) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4929-4955 (fiche 217) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4955-4979 (fiche 218) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4979-4992 (fiche 219) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 4992-5026 (fiche 220) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5026-5052 (fiche 221) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5052-5073 (fiche 222) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5073-5097 (fiche 223) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5097-5122 (fiche 224) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5122-5151 (fiche 225) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5151-5168 (fiche 226) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5168-5174 (fiche 227) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5174-5181 (fiche 228) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5181-5210 (fiche 229) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5210-5221 (fiche 230) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5232-5255 (fiche 232) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5255 (fiche 233) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5255 (fiche 234) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5255 (fiche 235) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5255 (fiche 236) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5255-5265 (fiche 237) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5265-5279 (fiche 238) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5278-5279 (fiche 239) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5279-5285 (fiche 240) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5285-5310 (fiche 241) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5310-5338 (fiche 242) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5357-5365 (fiche 244) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5374-5379 (fiche 246) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5379-5388 (fiche 247) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5388-5415 (fiche 248) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5415-5423 (fiche 249) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5423 (fiche 250) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5423-5440 (fiche 251) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5440-5452 (fiche 252) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5452-5474 (fiche 253) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5474-5494 (fiche 254) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5494-5506 (fiche 255) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5506-5529 (fiche 256) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 257) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 258) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 259) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 260) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 261) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 262) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 263) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529 (fiche 265) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5529-5530 (fiche 266) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5534-5547 (fiche 268) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5547-5573 (fiche 269) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5584-5599 (fiche 271) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5599-5618 (fiche 272) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5619-5635 (fiche 273) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5635-5654 (fiche 274) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5654-5694 (fiche 275) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5694-5711 (fiche 276) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5722-5731 (fiche 278) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5731-5746 (fiche 279) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5758-5776 (fiche 281) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5811-5829 (fiche 283) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5829-5853 (fiche 284) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5853-5863 (fiche 285) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5863-5877 (286) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5877-5905 (fiche 287) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5905-5913 (fiche 288) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5913 (fiche 289) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5913 (fiche 290) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5913 (fiche 291) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5913-5918 (fiche 292) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5918-5933 (fiche 293) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5933-5971 (fiche 294) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 5971-6010 (fiche 295) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6010-6021 (fiche 296) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6021 (fiche 297) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6021-6033 (fiche 298) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6033-6053 (fiche 299) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6053-6082 (fiche 300) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6082-6094 (fiche 301) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6094-6117 (fiche 302) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6117-6137 (fiche 303) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6137-6154 (fiche 304) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6154-6177 (fiche 305) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6177-6198 (fiche 306) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6198-6223 (fiche 307) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6223 (fiche 308) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6223 (fiche 309) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6223 (fiche 310) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6223 (fiche 311) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6223-6232 (fiche 312) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6232-6246 (fiche 313) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6246-6258 (fiche 314) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6258-6273 (fiche 315) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6273-6288 (fiche 316) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6288-6310 (fiche 317) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6310-6323 (fiche 318) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6323-6344 (fiche 319) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6344-6363 (fiche 320) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6363-6381 (fiche 321) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6381-6405 (fiche 322) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6405-6432 (fiche 323) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6450-6463 (fiche 325) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6463-6476 (fiche 326) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6476-6502 (fiche 327) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6502-6510 (fiche 328) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6510-6520 (fiche 329) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6520-6242 (fiche 330) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6542-6567 (fiche 331) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6567-6594 (fiche 332) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6567-6594 (fiche 332) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6594-6612 (fiche 333) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6612 (fiche 334) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6623-6644 (fiche 335) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6644 (fiche 336) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6644-6645 (fiche 337) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6645-6660 (fiche 338) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6660-6673 (fiche 339) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6673-6690 (fiche 340) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6690-6711 (fiche 341) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6711-6718 (fiche 342) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6718 (fiche 343) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6718 (fiche 344) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6718 (fiche 345) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6718 (fiche 346) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6719-6732 (fiche 347) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6732 (fiche 348) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6732 (fiche 349) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6732 (fiche 350) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6747 (fiche 351) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6747-6772 (fiche 352) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6772 (fiche 353) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6772 (fiche 354) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6776 (fiche 355) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6813-6829 (fiche 357) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6829-6848 (fiche 358) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6848-6866 (fiche 359) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6886-6906 (fiche 361) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6906-6920 (fiche 362) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6920-6951 (fiche 363) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6951-6976 (fiche 364) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6976-6988 (fiche 365) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6988-6998 (fiche 366) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 6998-7018 (fiche 367) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7018-7027 (fiche 368) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7027-7041 (fiche 369) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7041-7054 (fiche 370) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7054-7076 (fiche 371) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7076-7086 (fiche 372) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7086-7104 (fiche 373) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có
74th Congress: House Bills 7104-7127 (fiche 374) U.S. Congress. Bills FICHE Sẵn có