Specifications /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:28698831
Tác giả của công ty: United States Reclamation Service
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : The Service, 1907-1923.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Tiếp tục: Specifications (Geological Survey (U.S.). Reclamation Service)
Tiếp tục bởi: Specifications (United States. Bureau of Reclamation)
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

E-9350 no.128-139 (Jan 8, 1907-Mar 23, 1907)
E-9349 [no.140-418 (Mar 27, 1907-May 7, 1923)]

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Available by Request