Byelorussian Soviet Socialist Republic excursions : 024, glacial deposits of Byelorussia : 15 Byelorussian potassium-bearing basin : guidebook

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:18349476
Tác giả của công ty: International Geological Congress
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Minsk : Nauka i Tekhnika, 1984.
Những chủ đề:
Định dạng:

Hội nghị đang tiến hành Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
A-43192 Sẵn có