Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:2015693
Tác giả của công ty: Straits Branch of the Royal Asiatic Society (sponsoring body.)
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore : Straits Branch of the Royal Asiatic Society, 1878-1922.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online version: Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society
Thay thế bởi: Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society
Định dạng:

Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

J-6683 v.1-50 (1878-1908)
J-6683 v.52-70 (1909-1915)
J-6561 v.71-86 (1915-1922)
WANT: v.51 (1909)

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
v.1-50 (1878-1908) J-6683 Sẵn có
v.52-70 (1909-1915) J-6683 Sẵn có
v.71-86 (1915-1922) J-6561 Sẵn có