Final report of the survey and settlement operations of the Baramba Feudatory State : years 1924-25

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:85775566
Tác giả chính: Muhammad, Shafiquddin Khan Sahib Maulvi
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cuttack : Cuttack Chhatrasathi Press, [1927]
Loạt:India land settlement reports.
India Office Records ; IOR V/27/314/774.
Những chủ đề:
Global Resources Program:South Asia Materials Project (SAMP)
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Monograph Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.