Characterization of model behavior and its causal foundation /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:789248725
Tác giả chính: Saleh, Mohamed M.
Tác giả của công ty: Universitetet i Bergen
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2002.
Truy cập trực tuyến:Center for Research Libraries
Các quyển sách có liên quan:Print version: Characterization of model behavior and its causal foundation.
Định dạng:

Luận văn Monograph Truy cập trực tuyến