Characterization of model behavior and its causal foundation /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
OCLC:789248725
Autor principal: Saleh, Mohamed M.
Autor corporatiu: Universitetet i Bergen
Idioma:English
Publicat: 2002.
Accés en línia:Center for Research Libraries
Publicació relacionada:Print version: Characterization of model behavior and its causal foundation.
Format:

Thesis Monograph Accés en línia