Guide to Records of the U.S. Department of State relating to the internal affairs of Czechoslovakia, 1950-1954 : decimal files 749, 849, and 949

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:793815984
Nhiều tác giả của công ty: United States. Department of State, Scholarly Resources, inc
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Wilmington, Del. : Scholarly Resources, c1987.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Center for Research Libraries
Các quyển sách có liên quan:Print version: Guide to Records of the U.S. Department of State relating to the internal affairs of Czechoslovakia, 1950-1954.
Định dạng:

Monograph Truy cập trực tuyến