Shibpur baseline survey, 1979.

Demographic and socioeconomic profile of Shibpur Thana, Dacca District.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:10348695
Tác giả của công ty: Bangladesh Rural Advancement Committee. Research and Evaluation Division
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dacca : Research and Evaluation Division, Bangladesh Rural Advancement Committee, 1980-
Những chủ đề:
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
80-903335 Available by Request