Prevention of deterioration advance list.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:5274060
Tác giả của công ty: Prevention of Deterioration Center (U.S.)
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C., Prevention of Deterioration Center, National Research Council.
Các quyển sách có liên quan:Bị hấp thụ bởi: Prevention of deterioration abstracts.
Định dạng:

Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

E-4783 1948-Nov 1949
Dec 1954-Jan 1955
Mar 1955
May 1955
Jul 1955-Feb 1956

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có