Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Congrès scientifique international des catholiques Paris. (1888). Congrès scientifique international des catholiques: Tenu à Paris du 8 au 13 avril 1888.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Congrès scientifique international des catholiques Paris. Congrès Scientifique International Des Catholiques: Tenu à Paris Du 8 Au 13 Avril 1888. Paris, 1888.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Congrès scientifique international des catholiques Paris. Congrès Scientifique International Des Catholiques: Tenu à Paris Du 8 Au 13 Avril 1888. 1888.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.